تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

حمایت از کالای ایرانی

صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات>> اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پردیس
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مناقصه
مناقصه 98.96
موضوع
اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پردیس
تاریخ فروش اسناد از
1398/06/09 00:00    تا:    1398/06/16 23:59
تاریخ تحویل اسناد
1398/06/31 10:00    تا ساعت:    10:0
مکان تحویل اسناد
دبیرخانه مرکزی شرکت
تاریخ بازگشایی اسناد
1398/06/31 14:25    ساعت:    14:25
مکان بازگشایی اسناد
سالن جلسات شرکت
میزان ضمانت نامه شرکت
333,700,000 ريال .
خلاصه شرح مناقصه
اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق پرديس