تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

حمایت از کالای ایرانی

صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات>>اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پردیس
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مناقصه
تجدید مناقصه 98.96
موضوع
اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پردیس
تاریخ فروش اسناد از
1398/07/16 00:00    تا:    1398/07/23 23:59
تاریخ تحویل اسناد
1398/08/12 10:00    تا ساعت:    10:0
مکان تحویل اسناد
دبیرخانه مرکزی شرکت
تاریخ بازگشایی اسناد
1398/08/12 14:10    ساعت:    14:10
مکان بازگشایی اسناد
سالن جلسات شرکت
میزان ضمانت نامه شرکت
333.700.000 ريال .
خلاصه شرح مناقصه
اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق پرديس