تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

حمایت از کالای ایرانی

صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات>>خرید انواع پایه بتنی چهار گوش از محل طرح توسعه و نگهداری شبکه های برق روستایی
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مناقصه
مناقصه 99.35
موضوع
خرید انواع پایه بتنی چهار گوش از محل طرح توسعه و نگهداری شبکه های برق روستایی
تاریخ فروش اسناد از
1399/02/14 00:00    تا:    1399/02/20 23:59
تاریخ تحویل اسناد
1399/02/31 10:00    تا ساعت:    10:0
مکان تحویل اسناد
دبیرخانه مرکزی شرکت
تاریخ بازگشایی اسناد
1399/02/31 13:30    ساعت:    13:30
مکان بازگشایی اسناد
سالن جلسات شرکت
میزان ضمانت نامه شرکت
399.680.000 ریال
خلاصه شرح مناقصه
شركت توزيع نيروي برق استان تهران در نظر دارد، نسبت به خريد انواع پايه بتني چهار گوش از محل طرح توسعه و نگهداري شبکه هاي برق روستايي موضوع بند (ه) تبصره 5 قانون بودجه سال 98 در قبال واگذاري اسناد خزانه اسلامي (اخزا 811) به سررسيد 1400.10.13 ، براساس مشخصات فني اعلام شده در اسناد مناقصه و استانداردهاي وزارت نيرو، بين المللي و ملي از طريق برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله اي از توليد کنندگان داخلي اقدام نمايد . - ميزان سپرده ( ضمانتنامه ) شرکت در مناقصه به مبلغ 399.680.000 ريال مي باشد . - فروش اسناد : شركت ها ميتوانند ازروز يک شنبه مورخ 99.02.14 لغايت پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 99.02.20 جهت دريافت اسناد به شماره 2099090181000008 از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ( ستاد ) به نشاني : WWW.SETADIRAN.IR اقدام نمايند . تلفن هاي تماس: 35081362، 33316238 و نمابر 33349048 - تاريخ تحويل (عودت) اسناد : حداكثر تا ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 99.02.31 به دبيرخانه مركزي شركت توزيع نيروي برق استان تهران به نشاني تهران – ميدان شهدا- خيابان 17 شهريور شمالي – جنب مترو شهدا تحويل نمايند. - تاريخ بازگشايي پاکت هاي الف :ساعت 13:30 روز چهارشنبه مورخ 99.02.31 درسالن جلسات شرکت توزيع نيروي برق استان تهران .