تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

حمایت از کالای ایرانی

صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات>>انجام امور خدمات حفاظتی و مراقبتی در ساختمان های ستاد و مناطق
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مناقصه
مناقصه 99.27
موضوع
انجام امور خدمات حفاظتی و مراقبتی در ساختمان های ستاد و مناطق
تاریخ فروش اسناد از
1399/02/28 00:00    تا:    1399/03/06 23:59
تاریخ تحویل اسناد
1399/03/20 10:00    تا ساعت:    10:0
مکان تحویل اسناد
دبیرخانه مرکزی شرکت
تاریخ بازگشایی اسناد
1399/03/20 13:35    ساعت:    13:35
مکان بازگشایی اسناد
سالن جلسات شرکت
میزان ضمانت نامه شرکت
925.000.000 ريال
خلاصه شرح مناقصه
انجام امور خدمات حفاظتي و مراقبتي در ساختمان هاي ستاد و مناطق