تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

حمایت از کالای ایرانی

صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات>>خرید انواع کابل مسی فشار ضعیف
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مناقصه
99.55
موضوع
خرید انواع کابل مسی فشار ضعیف
تاریخ فروش اسناد از
1399/04/10 00:00    تا:    1399/04/17 23:59
تاریخ تحویل اسناد
1399/04/31 10:00    تا ساعت:    10:0
مکان تحویل اسناد
دبیرخانه مرکزی شرکت
تاریخ بازگشایی اسناد
1399/04/31 14:00    ساعت:    14:0
مکان بازگشایی اسناد
سالن جلسات شرکت
میزان ضمانت نامه شرکت
بشرح مندرج در اسناد مناقصه
خلاصه شرح مناقصه
خريد انواع کابل مسي فشار ضعيف