تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها

صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات>>جلب مشارکت مشترکین در طرحهای کاهش پیک ( مدیریت مصرف )
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مناقصه
مناقصه 1400/32
موضوع
جلب مشارکت مشترکین در طرحهای کاهش پیک ( مدیریت مصرف )
تاریخ فروش اسناد از
1399/12/23 00:00    تا:    1399/12/28 19:00
تاریخ تحویل اسناد
1400/01/22 10:00    تا ساعت:    10:0
مکان تحویل اسناد
دبیرخانه مرکزی شرکت
تاریخ بازگشایی اسناد
1400/01/22 12:10    ساعت:    12:10
مکان بازگشایی اسناد
سالن جلسات شرکت
میزان ضمانت نامه شرکت
515.000.000
خلاصه شرح مناقصه
شركت توزيع نيروي برق استان تهران آگهي مناقصه عمومي يک مرحله اي همراه باارزيابي کيفي (نوبت اول و دوم) شماره 32/1400 شركت توزيع نيروي برق استان تهران در نظر دارد نسبت به برگزاري مناقصه جلب مشارکت مشترکين در طرح هاي کاهش پيک (مديريت مصرف) عمومي يک مرحله اي همراه با ارزيابي کيفي به شرح ذيل اقدام نمايد . لذا از شركت هايي که داراي حداقل رتبه 3 نيرو / توزيع نيرو – مشاوران ) و داراي تجربه و سابقه كاري مي‌باشند دعوت به عمل مي‌آيد ، از روز شنبه مورخ 23/12/99 لغايت پايان وقت اداري روز پنجشنبه مورخ 28/12/99 جهت دريافت اسنادبه شماره 2099090181000158به شرح ذيل و از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ( ستاد ) اقدام نمايند . دريافت اسناد : کليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت و تحويل اسناد مناقصه ، ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهي امضاي الکترونيکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. جهت انجام مراحل عضويت در سامانه با شماره تلفن 41934-021 تماس حاصل نماييد . - تاريخ تحويل (عودت) اسناد :مناقصه گران اسناد مناقصه را حداكثر تا ساعت 10 صبح روز يکشنبه مورخ 22/01/1400 در سامانه ستاد بارگزاري و بصورت فيزيکي نيز به دبيرخانه مركزي شركت توزيع نيروي برق استان تهران به نشاني تهران – ميدان شهدا- خيابان 17 شهريور شمالي – جنب مترو تحويل نمايند. تلفن هاي تماس: 35081342، 33318591 و نمابر 33349048 - تاريخ بازگشايي پاکت هاي پيشنهاد :ساعت 10/12 روز يکشنبه مورخ 22/01/1400 درسالن جلسات. -ميزان تضمين شرکت در مناقصه به مبلغ 515.000.000 ريال ميباشد . - به پيشنهادهاي فاقد سپرده ، مشروط ، مخدوش، تحويل اسناد بعد از انقضاي مدت ، مطلقا" ترتيب اثر داده نخواهد شد. - هزينه درج آگهي به عهده شرکت توزيع نيروي برق استان تهران مي‌باشد. ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است اطلاعات مناقصه از طريق پايگاه اطلاع رساني مناقصات سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور به نشاني: HTTP://IETS.MPORG.IR/TENDERS.ASPX و پايگاه اطلاع رساني شركت توانيربه نشاني: HTTP://TENDER.TAVANIR.ORG.IR در دسترس مي باشد. شركت توزيع نيروي برق استان تهران