تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

سال جهش تولید

صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات
  
1

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق اسلامشهر ... 1399/12/09 --تجدید مناقصه 99/109

2

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق چهاردانگه ... 1399/12/09 --تجدید مناقصه 99/113

3

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرری ... 1399/12/09 --تجدید مناقصه 99/116

4

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرری ... 1399/12/09 --تجدید مناقصه 99/117

5

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق گلستان ... 1399/12/09 --تجدید مناقصه 99/120

6

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پیشوا ... 1399/12/09 --تجدید مناقصه 99/127

7

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق اندیشه ... 1399/12/09 --مناقصه 99/154

8

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پردیس ... 1399/12/09 --مناقصه 99/155

9

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پیشوا ... 1399/12/09 --مناقصه 99/156

10

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق قرچک ... 1399/12/09 --مناقصه 99/157

11

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق کهریزک ... 1399/12/09 --مناقصه 99/158

12

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق کهریزک ... 1399/12/09 --مناقصه 99/159

13

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق ملارد ... 1399/12/09 --مناقصه 99/160

14

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق ملارد ... 1399/12/09 --مناقصه 99/161

15

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق بوستان ... 1399/12/09 --تجدید مناقصه 99/129

16

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق پردیس ... 1399/12/09 --تجدید مناقصه 99/131

17

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق خاوران ... 1399/12/09 --تجدید مناقصه 99/135

18

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع بصورت شناور در محدوده منطقه برق ورامین ... 1399/12/09 --تجدید مناقصه 99/146

19

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده مناطق برق ورامین و قرچک ... 1399/12/09 --مناقصه 99/162

20

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع (روستایی /براساس طرح ) در محدوده مناطق برق اسلامشهر و چهاردانگه ... 1399/12/09 --مناقصه 99/163

12345678910...