تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها

پرچم
صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات
  
1

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پردیس ... 1400/04/08 --تجدید مناقصه 1400.42

2

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پردیس ... 1400/04/08 --تجدید مناقصه 1400.43

3

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پاکدشت ... 1400/04/08 --تجدید مناقصه 1400.46

4

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پاکدشت ... 1400/04/08 --تجدید مناقصه 1400.47

5

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پاکدشت ... 1400/04/08 --تجدید مناقصه 1400.48

6

خرید 421.000 عدد پلمپ قفلی –بکسلی ... 1400/04/06 --مناقصه 1400.49

7

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پاکدشت ... 1400/03/18 --مناقصه 1400.46

8

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پاکدشت ... 1400/03/18 --مناقصه 1400.47

9

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پاکدشت ... 1400/03/18 --مناقصه 1400.48

10

اجرای پروژه مقاوم سازی و بازسازی ساختمان اداری منطقه برق بوستان ... 1400/03/05 --مناقصه 1400.34

11

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پردیس ... 1400/03/04 --مناقصه 1400.42

12

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پردیس ... 1400/03/04 --مناقصه 1400.43

13

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق رباط کریم ... 1400/03/04 --مناقصه 1400.44

14

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق رباط کریم ... 1400/03/04 --مناقصه 1400.45

15

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پاکدشت ... 1400/02/20 --مناقصه 1400/38

16

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پاکدشت ... 1400/02/20 --مناقصه 1400/39

17

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پاکدشت ... 1400/02/20 --مناقصه 1400/40

18

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پاکدشت ... 1400/02/20 --مناقصه 1400/41

19

واگذاری آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق رودهن ... 1400/02/01 --مناقصه1400/35

20

واگذاری آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق پیشوا ... 1400/02/01 --مناقصه 1400/36

12345678910...