حمایت از کالای ایرانی

صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات
  
1

خرید انواع یراق آلات شبکه برق و بالاست (ترانس ) چراغ روشنایی ... 1397/12/15 --مناقصه 97.154

2

اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق اسلامشهر ... 1397/12/13 --تجدید مناقصه 97.126

3

اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق پاکدشت ... 1397/12/13 --تجدید مناقصه 97.128

4

اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق پاکدشت ... 1397/12/13 --تجدید مناقصه 97.129

5

اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق پردیس ... 1397/12/13 --تجدید مناقصه 97.131

6

اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق فیروزکوه ... 1397/12/13 --تجدید مناقصه 97.136

7

اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق قرچک ... 1397/12/13 --تجدید مناقصه 97.138

8

اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق ورامین ... 1397/12/13 --تجدید مناقصه 97.148

9

اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبکه هاي توزيع براساس طرح در محدوده منطقه برق چهاردانگه ... 1397/12/13 --تجدید مناقصه 97.152

10

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق اسلامشهر ... 1397/12/13 --مناقصه 97.156

11

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق رباط کریم ... 1397/12/13 --مناقصه 97.157

12

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهریار ... 1397/12/13 --مناقصه 97.158

13

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهریار ... 1397/12/13 --مناقصه 97.159

14

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهریار ... 1397/12/13 --مناقصه 97.160

15

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهریار ... 1397/12/13 --مناقصه 97.161

16

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرری ... 1397/12/13 --مناقصه 97.162

17

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرری ... 1397/12/13 --مناقصه 97.163

18

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پردیس ... 1397/12/13 --مناقصه 97.164

19

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پردیس ... 1397/12/13 --مناقصه 97.166

20

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پردیس ... 1397/12/13 --مناقصه 97.165

12345678910...