اطلاعات بار و دما مربوط به امروز


پیک روز قبل مصرف انرژی روز قبل حداکثر دمای امروز حداکثر دمای روز قبل
مقدار
ساعت --