تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

حمایت از کالای ایرانی

صفحه اصلی>>مدیریت مصرف>>گزارش عملکرد مناطق
گزارش مدیریت مصرف در پروژه و پیک سائی سال 1390
تائید گزارش : نقص در گزارش : عدم ارسال گزارش :

 

دريافت فرم خام  گزارش  15 روزه مديريت مصرف

دريافت دستور العمل هاي گزارش 15 روزه مديريت مصرف            

 

دوره زماني گزارش نيمه اول فروردين نيمه دوم فروردين نيمه اول ارديبهشت نيمه دوم ارديبهشت نيمه اول خرداد نيمه دوم خرداد
  2-5 3-5 1-4-5 2-4-5 5-5 6-5 2-5 3-5 1-4-5 2-4-5 5-5 6-5 2-5 3-5 1-4-5 2-4-5 5-5 6-5 2-5 3-5 1-4-5 2-4-5 5-5 6-5 2-5 3-5 1-4-5 2-4-5 5-5 6-5 2-5 3-5 1-4-5 2-4-5 5-5 6-5
ري                                                                                                                                                                                                                                                                                       
ورامين                                                                                                                                                                                                                                    
      

      

      

      

      
پاكدشت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
دماوند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
اسلامشهر                                                                                                                                                                                                                                                
      

      

      

      

      

      
گلستان                                                                                                                                                                                                                                                                            
      

      

      

      

      

      
رباط كريم                                                                                                                                                                                                                                                                            
        

       

        

        

        

        
لواسانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
فيروزكوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
قرچك                                                                                                                                                                                                                                                                        
      

      

      

      

      

      
بوستان                                                                                                                                                                                                                                                                              
      

      

      

      

      

      
رودهن                                                                                                                                                                                                                                                                    
      

      

      

      

      

      
كهريزك                                                                                                                                                                                                                                                                              
      

      

      

      

      

      
چهاردانگه