حمایت از کالای ایرانی

صفحه اصلی>>مدیریت مصرف>>گزارش عملکرد مناطق
گزارش مدیریت مصرف در پروژه و پیک سائی سال 1390
تائید گزارش : نقص در گزارش : عدم ارسال گزارش :

 

دريافت فرم خام  گزارش  15 روزه مديريت مصرف

دريافت دستور العمل هاي گزارش 15 روزه مديريت مصرف            

 

دوره زماني گزارش نيمه اول فروردين نيمه دوم فروردين نيمه اول ارديبهشت نيمه دوم ارديبهشت نيمه اول خرداد نيمه دوم خرداد
  2-5 3-5 1-4-5 2-4-5 5-5 6-5 2-5 3-5 1-4-5 2-4-5 5-5 6-5 2-5 3-5 1-4-5 2-4-5 5-5 6-5 2-5 3-5 1-4-5 2-4-5 5-5 6-5 2-5 3-5 1-4-5 2-4-5 5-5 6-5 2-5 3-5 1-4-5 2-4-5 5-5 6-5
ري                                                                                                                                                                                                                                                                                       
ورامين                                                                                                                                                                                                                                    
      

      

      

      

      
پاكدشت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
دماوند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
اسلامشهر                                                                                                                                                                                                                                                
      

      

      

      

      

      
گلستان                                                                                                                                                                                                                                                                            
      

      

      

      

      

      
رباط كريم                                                                                                                                                                                                                                                                            
        

       

        

        

        

        
لواسانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
فيروزكوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
قرچك                                                                                                                                                                                                                                                                        
      

      

      

      

      

      
بوستان                                                                                                                                                                                                                                                                              
      

      

      

      

      

      
رودهن                                                                                                                                                                                                                                                                    
      

      

      

      

      

      
كهريزك                                                                                                                                                                                                                                                                              
      

      

      

      

      

      
چهاردانگه