تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها

صفحه اصلی>>مدیریت مصرف>>پروژه های مدیریت مصرف و کاهش پیک 1393

بنام خالق یکتا

 

با توجه به رشد فزاینده تقاضای برق در سال های اخیر و محدویت ظرفیت نیروگاهی ، سرمایه بر بودن تاسیسات تولید ،انتقال وتوزیع انرژی الکتریکی ، زمان بر بودن احداث این تاسیسات واز همه مهمتر جلوگیری از خاموشی وصدمات واثرات نامطلوب آن که با فرارسیدن فصل گرما بعلت افزایش مصرف برق بواسطه بکارگیری وسیع از لوازم سرمایشی وهمچنین شروع بکار چاههای آب کشاورزی مضاعف می شود، وزارت نیرو را برآن داشت تا با بکارگیری راهها وروشهای مناسب وبروز که برخی از آنها در اکثر کشورهای پیشرفته جهان رایج است  نسبت به تعدیل وحذف تبعات منفی کمبود مقطعی انرژی الکتریکی وایجاد فرصت مناسب همکاری ملی در جهت صیانت از منافع ملی با مشارکت مشترکین بخصوص صنایع با توکل به خداوند قادر به اجرا  برساند.

لذا در این ارتباط طرحهای جامعی توسط وزارت محترم نیرو تهیه وتدوین گردید که با مشارکت  وهمکاری مشترکین واستفاده از  ظرفیت های موجود در وهله اول سعی گردید بیشترین منافع این طرحها متوجه مشترکین باشد ودر قبال اجرای موثر طرحها  ضمن گذر موفقیت بار در فصل گرما وپر مصرف انرژی برق  در تابستان رفاه نسبی نیزبرای مردم عزیز کشورمان حاصل گردد.

 

 

طول دوره همكاري کلیه مشترکن در بازه زماني 15 خرداد ماه لغايت 15 شهريور ماه سال 1393حداقل 5 روز وحداکثر 3 ماه  می باشد

      

الف- مشتركين صنعتي با قدرت 200 کیلو وات وبالاتر:

مشترك فوق الذكر در صورت تمایل متعهد و ملزم مي گردند ، به شرح ذيل همكاري نمايد:

1) با اجراي برنامه تعطيلات و تعميرات ، قدرت مصرفي خود را در طي دوره همکاری به نسبت به متوسط قدرت مصرفي حداكثر سه ماه قبل از طرح ميزان حداقل 10 درصد كاهش دهند .

2) شيفت دوم کاری  خود را با شیفت  سوم کاری جابجا نمایند .

3)با انجام مد یریت مصرف وبکارگیری روشهای ابداعی ومولد و...... با  کاهش حداقل 10 درصد از دیماند مصرفی اقدام نماید.

4) با جابجايي تعطيلي جمعه (يك روز هفته به غیر پنجشنبه) با طرح مذکور همکاری نمايد.

 

 

ب-  همكاري ويژه براي مشتركين صنعتي با قدرت  يك مگاوات و بيشتر(طرح ذخیره عملیاتی):

هدف طرح حاضر معرفی پتانسیل صنایع 500کیلو وات و بالاتر به عنوان ذخیره عملیاتی است.

 

شرايط طرح:

بازه زمانی اجرای طرح از 15 خرداد لغایت 15 شهریوربغیر از روزهای پنج شنبه و جمعه وتعطیلات رسمی

حداکثر مدت همکاری هر مشترک برای کاهش بار 200 ساعت  در بازه زمانی طرح

در خواست کاهش بار برای واحدهای صنعتی حداکثر تا ساعت 14  در روز قبل  از روز مشارکت صورت می پذیرد.

مدت زمان درخواست:  حداکثر 8 ساعت در هر مورد درخواست کاهش بار است

مشترك با ديماند قرارداديxمگاوات (ديماند مصرفي دوره اخير مشترك 1 مگاوات است)

 تعهد كاهش بار مشترك براي شركت در طرح، حداقل 10درصد میانگین دیماند مصرفی  دو قبل از اجرای طرح می باشد.

 روش مقايسه:

براي سنجش كاهش 500كيلوواتي مصرف در ساعاتي كه مشترك متعهد به كاهش بار با اعلام شركت توزيع می باشد، مقايسه بار روز مشاركت با ميانگين حداکثر دیماند مصرفی در ساعت پیک شبکه در طی روزهای کاری 15 فروردین تا 15 خرداد همان سال اجرای طرح می باشد.

 

محاسبه تشويق:

مشترك در صورت انعقاد قرارداد و اعلام آمادگي براي كاهش مصرف در ساعات اوج بار، انرژي مصرفي آن مشترك در ساعات آمادگي(او ج بار) با تعرفه ميانباري محاسبه مي گردد.

اگر مشترك در ساعت همكاري حداقل 90% مقدار تعهد ، مصرف خود را كاهش دهد، مشمول تخفيف به ازاي محاسبه بهاي انرژي مصرفي كل روز با نرخ كمباري مي گردد، ضمنا در صورت تجاوز از ديماند در همان روز، مشمول جريمه نمي گردد.

سایر شرایط طرح در پیوست ذیل درج گردید.

 

 

ج -مشتركين ديماندي غير صنعتي 30 كيلووات و بيشتر:

 

کلیه مشترکین دیماندی غیر صنعتی با قدرت 30 کیلو وات (50 آمپر) در صورت تمایل به همکاری می توانند با اعلام آمادگی قبلی ورعایت شرایط همکاری مطابق با  مشترکین صنعتی در طرح تعطیلات وتعمیرات  تابستانی شرکت نموده واز مزایا وپاداش های مقرر در طرح که این پاداش ها در مرداد ماه (که شامل تخفیف بهای انرژی و دیماند ) که به مراتب  بیشتر از ماه های خرداد تیر وشهریورمی باشد مشارکت نمایند.

 

 

د:نحوه محاسبه  ميزان صرفه جويي :

                                   

1)مقدار صرفه جويي انرژي با استفاده از رابطه زير تعيين مي گردد :

 

ميزان انرژي مصرفي طي روزهاي همكاري با برنامه -  تعداد روزهاي همكاري با برنامه* متوسط انرژي مصرفي طي  دو ماه قبل از اجراي برنامه

30

2)  مقدار كاهش قدرت با استفاده از رابطه زير تعيين مي گردد :

تعداد روزهاي همكاري با برنامه * قدرت مصرفي دوره (حداقل معادل 90 درصد قدرت قراردادي)     *                    ميزان تقليل قدرت هماهنگ شده

                                   30                                     متوسط قدرت مصرفي طي دو  ماه قبل از اجراي برنامه

ه:  نحوه پرداخت :

مبالغ تخفيف بهاي انرژي و بهاي قدرت با توجه به مقدار كاهش مصرف انرژي و ديماند مصرفي مطابق جداول ذيل محاسبه و حداكثر تا‌ آبانماه در صورت حساب مشترك اعمال خواهد شد .

تبصره  1‌ : ميزان تخفيف بهاي انرژي مشتركن صنعتي كه برنامه تعطيلات دوره اي خود را با هماهنگي اين شركت ، تنها در ساعت اوج بار تعيين و آن را رعايت نمايند بر حسب محدوده زماني همكاري مطابق جدول ذيل محاسبه مي گردد و تخفيف بهاي قدرت آن برحسب محدوده زماني همكاري معادل يك دوم تخفيفات جدول ذيل محاسبه مي شود .

                                  جدول شماره 1- خاص مشتركين صنعتي ماده3-بند الف

رديف

محدوده زماني اجراي برنامه همكاري

كاهش قدرت نسبت به متوسط قدرت مصرفي سه ماه قبل از اجراي برنامه همكاري

تخفيف بهاي انرژي ( ريال)

تخفيف بهاي قدرت (ريال)

1

15 خرداد ماه  لغايت 31 خردادماه

1 تير لغايت 31 تير

1 شهريور لغايت 15 شهريور

10 تا 40 درصد

500* مقدار صرفه جوئي انرژي

1.3* بهاي قدرت * مقدار كاهش قدرت(kw)

41 تا 70 درصد

550* مقدار صرفه جوئي انرژي

71 تا 100 درصد

600* مقدار صرفه جوئي انرژي

2

مرداد

10 تا 40 درصد

600* مقدار صرفه جوئي انرژي

1.3* بهاي قدرت * مقدار كاهش قدرت

41 تا 70 درصد

625* مقدار صرفه جوئي انرژي

1.5* بهاي قدرت * مقدار كاهش قدرت

71 تا 100 درصد

650* مقدار صرفه جوئي انرژي

1.6 * بهاي قدرت * مقدار كاهش قدرت

 

جدول شماره 2- مشتركين ديماندي غير صنعتي 30 كيلووات و بيشترماده 3-بندالف

رديف

محدوده زماني اجراي برنامه همكاري

كاهش قدرت نسبت به متوسط قدرت مصرفي سه ماه قبل از اجراي برنامه همكاري

تخفيف بهاي انرژي ( ريال)

تخفيف بهاي قدرت (ريال)

1

15 خرداد ماه  لغايت 31 تيرماه

1 شهريورلغايت 15 شهريور

71 تا 100 درصد

بهاي انرژي* مقدار صرفه جوئي انرژي(kwh)

1.1* بهاي قدرت * مقدار كاهش قدرت(kw)

2

مرداد

10 تا 40 درصد

بهاي انرژي* مقدار صرفه جوئي انرژي(kwh)

1.1* بهاي قدرت * مقدار كاهش قدرت

41 تا 70 درصد

1.2* بهاي قدرت * مقدار كاهش قدرت

71 تا 100 درصد

1.3 * بهاي قدرت * مقدار كاهش قدرت

 

 

 

 

و :  همكاري توليد انرژي با ديزل ژنراتور :

مشتركين داراي مولد برق اضطراري (گازوئيل سوز وگاز سوز) كه از 15 خرداد لغايت  15شهريور ماه آمادگي توليد براي مصرف خود و يا تحويل به شبكه برق را دارند ، به عنوان يك توليد كننده برق رفتار شده و موارد ذيل در مورد ايشان از طرف شركت لحاظ مي شود :

الف)هماهنگي هاي لازم براي تأمين سوخت  برای دیزل های گازوئیل سوز در بازه همكاري به عمل خواهد آمد . ( جزو تعهدات قطعی نيست و در صورت همکاری سازمان پخش فرآورده های نفتی قابل اجرا است)

ب  )خرید برق از مولدین گازوئیل سوز به ازاي هر كيلووات ساعت برق تحویلی  ، مبلغ 440 ريال بعلاوه قيمت چهل صدم ليتر گازوئيل به قيمت فروخته شده  ومولدین گاز سوز  به ازای هر کیلو وات ساعت برق تولیدی به مبلغ 715 ریال بعلاوه هزینه میزان گاز مصرفی جهت انرژی تولید شده به آنان پرداخت مي شود .

- مشترك مطابق شروط فوق متعهد مي گردد كه ديزل ژنراتور خود را با قدرت عملي وعمدتاً در ساعات پیک با ر ومواقع نیاز شبکه در بازه زمانی فوق وارد مدار نماید وبا تولید انرژی ،برق  را به مصرف خود رسانده ومطابق موارد فوق بهای آنرا پس از کسر بهای تکلیفی بر اساس تعرفه مورد محاسبه برق  از شرکت دریافت دارد.

 

 

 

 

 

 ز :  همکاری مشترکین کشاورزی

 

در راستاي اجراي مصوبه وزير محترم نيرو به شماره نامه 100/30/1089/93 مورخ:19 /1/1393 بهاي انرژي  برق مصرفي كشاورزاني كه با هماهنگي شركتهای توزیع برق چاههاي آب خود را در ساعات اوج بار در بازه زماني   15خرداد لغايت 15شهريور قطع نمايند ، در طول دوره همكاري از پرداخت بهاي برق مصرفي معاف مي باشند.

دوره همكاري مورد قبول حداقل 30 روز متوالي وحداکثر سه ما ه (15/3/الی15/6/1393)وبا شرایط ذیل است مي باشد.

1-مشترک ملزم میگردد برق چاه آب خود را در ساعات پیک قطع وحداکثر در این ساعات مجاز به مصرف برق برای مصارف جانبی تا 50 کیلو وات ساعت است.

2-طی دوره همکاری مشترک باید قدرت مندرج در پروانه را رعایت نماید .

3- اطلاعات مصرف در لوازم اندازه گیری ملاک عمل خواهد بود.

 

 

 

تعرفه ها ، آئين نامه تكميلي تعرفه هاي برق و كليه دستورالعمل هاي ابلاغي وزارت نيرو بر اينطرحها نافذ مي باشند وچنانچه مفاد اجرائی طرحها توسط وزارت نيرو يا شركت مادر تخصصي توانيرتغيير يابد لحاظ شده واعلام خواهد گرديد.

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

ز : ا لزامات قانونیوپیوست ها

 

 

آيين نامه اجرايي مصوب هيأت وزيران

 

 

ماده 22 : تمام مشتركين صنعتي برق ، كه ميزان برق مصرفي آنها يك تا پنج مگاوات مي باشد ، موظفند تعطيلات سالانه ( غير رسمي) و تعميرات دوره اي واحدهاي خود را در فاصله بين 1 خرداد تا 31  مرداد ماه هر سال ، اجرا نموده و برنامه زمانبندي شده آن را  به وزارت نيرو اعلام نمايند .

ماده 23 : تمام مشتركين صنعتي برق ، كه انشعاب آنها از شبكه بيش از پنج مگاوات مي باشد ، موظفند تعطيلات سالانه ( غير رسمي) و تعميرات اساسي واحدهاي خود را با هماهنگي و تائيد وزارتخانه هاي متبوع در فاصله زماني 1 خرداد تا 31  مرداد ماه هرسال اجرا نمايند . وزارتخانه هاي ذيربط موظفند تعطيلات و تعميرات كارخانه ها و صنايع موضوع اين بند را حداكثر تا پايان ارديبهشت هر سال به وزارت نيرو اعلام نمايند .

تبصره : موارد  استثنا در كميسيوني با حضور نماينده شركت برق منطقه اي و وزارتخانه صنعتي ذيربط تعيين خواهد شد .

ماده 25 : در صورت عدم رعايت مواد 22 و23 اين آئين نامه توسط مصرف كنندگان انرژي ، وزارت نيرو مجاز است نسبت به تنظيم برنامه تأمين انرژي اين واحدها اقدام نمايد .

آیین نامه اجرائی بند «ح»ماده133و134 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در راستای جلب همکاری مشترکین مختلف صنعت برق در برنامه پیک سائی

 

 

 

 

 

 

آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق

 

2-47-4- در مواردي كه مشترك بر طبق ضوابط يا با اجازه وزارت نيرو از ژنراتور اختصاصي استفاده مي نمايد ، مي بايد كليه تجهيزات و لوازمي را كه به منظور حفاظت و جلوگيري از برگشت جريان به شبكه شركت برق لازم  باشد به هزينه خود و با نظر شركت تهيه و نصب نمايد . در غير اين صورت شركت بلافاصله نسبت به قطع انشعاب مبادرت خواهد نمود و مشترك با دريافت اولين اخطار بايد نسبت به نصب لوازم حفاظتي بر طبق نظر شركت اقدام نمايد . هرگونه ضرر و زياني از اين بابت به شركت وارد شود ، مشترك مسئول جبران آن و پرداخت هزينه هاي متعلقه بر طبق نظر شركت مي باشد .

 

 

 

 

 

 

  

 

طرح ذخيره عملياتي صنايع

  

اعلام موضوع طرح :

همكاري صنايع يك مگاوات و بيشتر بين 4 تا 8 ساعت در ساعات اوج مصرف به ميزان حداقل 10درصد ديماند متوسط دو ماه قبل از طرح

مشخصات طرح :

1-  اين طرح براي صنايع 500 کیلو وات وبالاترمي باشد.

2-دوره طرح  از 15 خرداد لغایت 15 شهریور به مدت حداکثر 8 ساعت در ساعات اوج مصرف (به جز روزهاي پنجشنبه و جمعه وایام تعطیل) مي باشد.

3-صنايع همكار از اعمال خاموشي مستثني شده و علاوه بر آن از مكانيزم تشويقي و تخفيف بهاي برق مصرفي به شرح ذيل خواهند شد:

1-3) صرفا با اعلام آمادگي كاهش مصر در ساعات اوج بار ، انرژي مصرفي مشترك در ساعات آمادگي(اوج مصرف) با تعرفه ميان باري محاسبه خواهد شد.

طبق جداول مندرج در نظامنامه

4-مشتركيني كه حاضر به انعقاد قرارداد طرح مذكور نشده اند يا كمتر از 50درصد بار مصرفي تير و مرداد سال گذشته عمل نموده اند وطرح مشاركت نداشته باشند  براساس مقرارت با آنها رفتار در زمان كمبود انرژي در اولويت قطع بار قرار خواهند گرفت.

5-با هدف جلب همكاري بيشتر صنايع امكان اعمال تخفيف در صورتحساب همان دوره فراهم گردد.

6-  ميزان همكاري مي بايست حداقل 10درصد ديماند مصرفي باشد.

7-مشترك مي بايست جهت ارتباط مستمر با شركت ، نسبت به معرفي يك نفر كارشناس بصورت كتبي اقدام نمايد.

8-روز همكاري قطعي توسط شركت به مشترك تا ساعت 14 روز قبل اعلام خواهد شد( توسط تعامل با نماينده مشترك) و درصورتيكه به هردليل شركت موفق به رعايت اين بند نشود ، هيچ تعهدي متوجه مشترك نخواهد بود كه در اين صورت ، صورتحساب مشترك در آن روز به دليل آماده بودن مشترك ، ميزان مصرف پيك با نرخ ميان باري محاسبه خواهد شد.

ضمناً در صورت ایجاد  تغییرات در نرخها ومقررات ونحوه اجرا سریعاً از طریق همین سایت اطلاع رسانی شده ودر تفاهم نیز لحاظ می شود.

 

معرفی طرح های همکاری مشترکین دیماندی با شـرکت تـوزیـع ارائه شده در همایش اردیبهشت 94  شرکت توزیع برق استان تهران

فعالیت های شاخص شرکت توزیع برق استان تهران برای مشترکین دیماندی

مزایا و چالش‌هایبکارگیری انواع رویکردهای مدیریت بار الکتریکی در صنعت برق - دانشگاه شریف

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران- گروه مد یریت مصرف