تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها

پرچم
صفحه اصلی>>مدیریت مصرف>>ثبت نام الکترونیکی در طرح تعطیلات / تعمیرات تابستان

پیگیری ثبت نام


احتراما نظر به فراخوان صورت گرفته جهت مشارکت در طرح همکاری صنایع در مدیریت مصرف برق سال 1400 (طرح تعطیلات / تعمیرات تابستان) و بهره مندی از مزایای آن بدینوسیله این صنعت آمادگی خود را جهت مشارکت در طرح مذکور بر اساس جزئیات جدول ذیل اعلام می نماید.

الف) مشخصات مشارکت (از اطلاعات قبض برق تکمیل گردد)


ب) تاریخ مشارکت

تاریخ تعطیلات / تعمیرات تابستان 00 از اول تیرماه لغایت آخر مرداد ماه میباشد


تبصره : در صورتیکه علاوع بر بازه زمانی فوق تمایل دارید در مقطع زمانی دیگری نیز در طرح مشارکت داشته باشید بند 2 را تکمیل فرمائید.


ج) اطلاعات تماس


د) مشخصات فرد هماهنگ کننده جهت مشارکت در طرح