1. خلاصه  پلان بحران شركت توزيع نيروي برق نواحي استان تهران

2. گانت چارت برگزاري مانورها در سال 90

3. معرفي اكيپ هاي بحران

3.1. اسلامشهر

3.2. بوستان

3.3. ورامين

3.4. ري

3.5. پاكدشت

3.6. دماوند

3.7. گلستان

3.8. رباط كريم

3.9. فيروزكوه

3.10. قرچك

3.11. رودهن

3.12. كهريزك

3.13 لواسان

3.14 منطقه برق چهاردانگه

3.15 منطقه برق شهر قدس

3.16 منطقه برق ملارد

3.17 منطقه برق اندیشه

3.18 منطقه برق شهریار

3.19 منطقه برق خاوران

3.20 منطقه برق پیشوا

3.21 منطقه برق پردیس

3.22 منطقه برق پرند