تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها

پرچم
صفحه اصلی>>مدیریت مصرف>>تعریف مدیرت مصرف و ضرورت آن

    مديريت مصرف:

                       فعاليتهاي سازمان دهي شده دولت و شركت‌هاي برق براي تغيير مقدار مصرف يا زمان مصرف برق و يا هر دو آنها، در جهت ايجاد منافع براي جامعه، شركتهاي برق و مشتركين كه در بر گيرنده مديريت بار، كارايي انرژي و افزايش سهم برق مي‌باشد و بطور كلي با هدف تغيير شكل منحني بار مي‌باشد.

 با توجه به افزايش مصرف انرژي در دو قرن گذشته (picture-1) و پيش‌بيني تقاضاي انرژي تا سال 2030 كشورهاي پيشرفته را به آن برآورد تا جهت برخورد با بحرانهاي ايجاد شده در منطقه انرژي خيز خاورميانه اقدام به هدف‌گذاري و راهكارهاي مصرف بهينه انرژي نمود.

 

نمودار درخواست انرژی picture-1