تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

حمایت از کالای ایرانی

معاونت مهندسی و نظارت

محمدرضا رمضانی

نام و نام خانوادگی

تلفن: 33339269

نمابر: 33797744

شماره تلفنو نمابر

میدان شهدا- خیابان 17 شهریور شمالی- جنب مترو- شرکت توزیع نیروی برق استان تهران - ساختمان شماره 2

آدرس پستی و الکترونیکی