تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها

پرچم
صفحه اصلی>>اطلاع رسانی مشترکین

   اطلاعیه

        مشترکین با قدرت بیش از 30 کیلووات صنعتی می توانند مطابق با جدول ذیل و بنابر نوع مصرف خود بهترین گزینه را برای انجام محاسبات برق مصرفی خود انتخاب و به این شرکت کتباً اعلام فرموده تا برابر مقررات نسبت به اعمال گزینه انتخابی اقدام گردد.

تعرفه مصارف تولید (صنعت و معدن) در سال 1399

کد تعرفه

با قدرت بیش از 30کیلووات

بهای قدرت (kw/ریال)

بهای انرژی(kw/ریال)

ساعات میان باری

ساعات اوج بار

ساعات کم باری

4-الف

گزینه 1

65256

693

1386

346.5

گزینه 2

24471

797

1594

398.5

گزینه 3

--

878

1756

439

4-ب

گزینه 1

36705

409

818

204.5

گزینه 2

18353

491

982

245.5

گزینه 3

--

553

1106

276.5

 

 

          بهای برق برای مشترکین با قدرت بیش از 30 کیلووات (50 آمپر سه فاز) با توجه به گزینه های جدول فوق محاسبه و دریافت می شود. شرکت پس از دریافت تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها مشترکین را کتباً از نرخ گزینه های مربوطه مطلع می نماید. مشترکین می توانند گزینه مناسب و مورد نظر را انتخاب و به شرکت اعلام نمایند. درصورت عدم اعلام گزینه از طرف مشترکین ، بهای برق مصرفی بر اساس آخرین گزینه مورد عمل در سال قبل محاسبه خواهد شد. مشترک درصورت ادامه استفاده از گزینه سال قبل می تواند در طی سال دو بار گزینه مورد عمل را تغییر دهد. لیکن درصورت تغییر گزینه در ابتدای سال، تنها امکان تغییر گزینه در طی سال برای یک بار وجود دارد.

متقاضان محترم جهت تغییر گزینه، فرم ذیل را تکمیل و پس از امضا به مناطق برق مربوطه تحویل نمایید.

نام مشترک : ..................................

کد ملی: .................................

شماره تماس : ...........................

شماره پرونده : .................................

شماره رمز: .................................

 

گزینه موجود بر روی قبض: ...........

گزینه انتخابی شما(مورد نظر): ..........

 

 

تاریخ درخواست: ...../ .... / ......    

مهر و امضا