تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها

پرچم
صفحه اصلی>>دفتر حقوقی

ماده 8 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی مزروعی و باغها :

صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تامین و واگذاری خدمات و تاسیسات زیر بنایی مانند آب ، برق ، گاز و تلفن از سوی دستگاههای ذی  ربط در اراضی زراعی و باغها موضوع ماده (1 ) این قانون توسط وزارتخانه های جهاد کشاورزی ، مسکن و شهرسازی ، استانداریها ، شهرداریها و سایر مراجع ذی ربط صرفاً پس از تائید کمیسیون تبصره ( 1 ) ماده ( 1 ) این قانون مبنی بر ضرورت تغییر کاربری مجاز خواهد بود متخلف از این ماده برابر مقررات ماده ( 3 ) این قانون مجازات خواهد شد .

 

دایره شمول :

با ملاحظه ماده 1 و تبصره 5 ماده مذکور از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و اصلاحیه بعدی آن .

1 اراضی مورد نظر مقنن صرفاً، اراضی زراعی و باغهای واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها می باشد . لذا واگذاری انشعاب به متقاضیان داخل محدوده شهرها و بافت روستاهای دارای طرح هادی مصوب کماکان با ارائه مجوز ساخت بلا مانع می باشد .

2 بر اساس تبصره 4 ماده 1 احداث گلخانه ها ، دامداریها ، مرغداریها ، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاههای صنایع تکمیلی و غذایی در روستا ها، بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی شود . لذا موارد مذکور مشمول رعایت تکلیف مقرر در ماده 8 تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها نبوده و فروش انشعاب به چنین متقاضیانی پس از موافقت جهاد کشاورزی بلامانع خواهد بود .

3 بر اساس تبصره 3 ماده 1 ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیاتها و مراجع مربوط مکلفند در تفکیک ، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغها و تغییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها از سازمان های جهاد کشاورزی ، وزارت جهاد کشاورزی استعلام نموده و نظرات وزارت مذکور را اعمال نمایند . بنظر میرسد آن دسته از متقاضیانی که از طریق مذکور اقدام به تغییر کاربری و افراز و تفکیک اراضی مشمول قانون فوق نموده اند با در نظر گرفتن تکلیف مقنن برای ادارات ثبت و اصل تقدم رعایت شرایط قانونی تغییر کاربری ، مشمول ماده 8 نخواهند شد .