منطقه برق کهریزک
باقرشهر - منطقه برق کهریزک
علي شهبازي
56524423-56522240-56522199
56524424
جاده قديم تهران _ قم بعد از سه راه بهشت زهرا – كهريزك – نبش بانك صادرات