تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها

پرچم
صفحه اصلی>>منطقه برق اسلامشهر
 شماره حوادث و اعلام خاموشی: شماره تلفن 121 و شماره تلفن  51068

 

نام منطقه: منطقه برق اسلامشهر

تلفن منطقه: 56369291- 56343334

تلفن معاون خدمات مشترکین: 56343400

سرپرست منطقه: علیرضا جمالی

شماره تماس: 56367272

فاکس: 56343533

آدرس: اسلامشهر، جنب میوه تره بار، منطقه برق اسلامشهر