تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها

پرچم
صفحه اصلی>>منطقه برق کهریزک
شماره حوادث و اعلام خاموشی: شماره تلفن 121 و شماره تلفن  3512

 

نام منطقه: منطقه برق کهریزک

تلفن منطقه: 56522199- 56522240

تلفن معاون خدمات مشترکین: 56524967

مدیر منطقه: علی شهبازی

شماره تماس: 56524423

فاکس: 56524424

آدرس: کهریزک، بلوار بهشتی اداره برق کهریزک