تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها

پرچم
صفحه اصلی>>منطقه برق شهرقدس
شماره حوادث و اعلام خاموشی: شماره تلفن 121 و شماره تلفن  63421

 

نام منطقه: منطقه برق شهرقدس

تلفن منطقه: 46891400

تلفن معاون خدمات مشترکین: 46834900

مدیر منطقه: احمد رضا سیفری

شماره تماس: 46890570

فاکس: 46848777

آدرس: شهرقدس، کاووسیه، خیابان طالقانی