منطقه برق رباط كريم
منطقه برق رباط كريم
سیدحسن حسینی
56421900-56423062
56421900
شهرستان رباط كريم ، جاده تهران ـ ساوه ، روبروي بانك ملي مركزي حنب خيابان شهيد ملكي ـ منطقه برق رباط كريم