خدمات الکترونیک
خدمات صورتحساب قبض (13031465000)
خدمات مربوط به انشعاب (13031466000)
رسیدگی به درخواست انشعاب و تغییر قدرت (13031467000)
خدمات عمومی (13031977000)
ایمن سازی تاسیسات برق (13031978000)
خدمات انرژی های تولید پراکنده برق (13031979000)
خدمات رفع خاموشی و مشکلات فنی برق (13031980000)
ارائه گزارشات آماری (13031981000)
ارائه اطلاعات پروژه ها (13031982000)
ارائه تسهیلات حمایتی شرکت های توزیع نیروی برق به تحقیقات، مقالات و کتابهای مرتبط (13081983000)
برگزاری آموزشهای مرتبط با توزیع و انتقال برق (18051984000)
درخواست خدمات پیمانکاری حوزه برق (13011985000)
رسیدگی و پاسخگویی به درخواست ها و شکایات مراجعین حوزه توزیع نیروی برق (13031986000)
بهینه سازی مصرف برق (13031987000)